Refined Sugar, น้ำตาลทราย, น้ำตาลทรายบริสุทธิ์

Refined Sugar, น้ำตาลทราย, น้ำตาลทรายบริสุทธิ์

Refined Sugar, น้ำตาลทราย, น้ำตาลทรายบริสุทธิ์
กลีเซอรีน, Glycerine, กลีเซอรีนบริสุทธิ์, Refined Glycerine, กลีเซอรีน..

กลีเซอรีน, Glycerine, กลีเซอรีนบริสุทธิ์, Refined Glycerine, กลีเซอรีน..

กลีเซอรีน, Glycerine, กลีเซอรีนบริสุทธิ์, Refined Glycerine, กลีเซอรีน..