MUT Training Center หลักสูตร "การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง"

MUT Training Center
หลักสูตร "การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง"

 

หัวข้อการฝีกอบรม

 

  • การใช้งานตัวแปรแบบ Local และ Global  
  • เทคนิคในการใช้งาน File I/O ในระดับสูง 
  • การตั้งค่าการใช้งานและการโปรแกรม DAQ Board สําหรับงานเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลข้อมูล 
  • การควบคุมและเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องมือวัดผ่าน GPIB, Serial Port และ Parallel Port 
  • การใช้งานฟังก์ชนั Virtual Instrument Software Architecture (VISA) 
  • การใช้งาน LabVIEW Plug & Play Instrument Drivers 
  • การใช้งานฟังก์ชนั Instrument I/O Assistant 
  • การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ LabVIEW ในงานอุตสาหกรรม  
  • การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม (ควรผ่านการฝึกอบรมการใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน)

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ

 

วันที่รับสมัคร

01/01/2562 - 15/10/2562

 

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับวันที่อบรมสถานที่อบรมเวลาอบรมบรรยายเวลาอบรมปฏิบัติ
1.28/10/2562 - 30/10/2562มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร18 ชม.18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,500.00 บาท

 

โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

 

ติดต่อสมัครและสอบถาม 

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( MUT Training Center )

โทร.02-988-3655 ต่อ 2360-1, 092-2464638

E-mail: training@mut.ac.th , training.mut@gmail.com

Website : www.training.mut.ac.th

 

ราคา : 4,500 บาท
ติดต่อ : สำนักฝึกอบรม
E-mail : training@mut.ac.th