บริษัท เคโอเคโอ อินเตอร์เทรด

บริษัท เคโอเคโอ อินเตอร์เทรด

กระชังปลา มุ้งฟ้า16ตา ลึก1.5 เมตร กว้าง2เ มตร ยาว3เมตร จำนวน 6ชิ้น